Dosell AB (nedan Dosell) Användarvillkor m.m. 

Dosell är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dina tjänster enligt Avtalet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på dosell.se/integritets-policy/. Här informerar vi dig om vilka behandlingar som sker, för vilka ändamål, på vilken legal grund och hur länge personuppgifterna sparas. Vi informerar dig även om hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter, till exempel rättelse, radering, invändningar och portabilitet. Här finns också information om hur du kan kontakta oss med frågor om personuppgiftshantering samt vem du kan vända dig till om du inte är nöjd med vår hantering. 

Gäller från 2023-03-29  och tillsvidare.

Dessa villkor gäller mellan Dosell och dig som använder dig av Dosells tjänster. 

1. Inledning

Tack för att du har valt Dosell. Dosell är en patenterad läkemedelsautomat för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att du får din medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma utsedda kontaktpersoner vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att du överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar din medicin alls.

Ditt avtal med oss innefattar dessa Villkor och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet Fullständigt avtal nedan (benämns gemensamt ”Avtalen”). Avtalen innehåller villkor avseende framtida ändringar av Avtalen, exportkontroll, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, integritetsskydd, avstående från grupptalan, och tvistlösning genom skiljeförfarande istället för i domstol. Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den nu gällande versionen av Avtalen på Dosells webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Dosell.

För att kunna använda Tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) uppfylla ålderskraven i tabellen nedan, (2) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under tillämplig lag, och (3) vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du lovar och försäkrar också att all information som du skickar till Dosell i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att tillse att den fortsätter att vara det.

2. Avtalstid och uppsägning

Avtalen kommer att fortsätta gälla tills de sägs upp av dig eller Dosell. Du bekräftar och accepterar dock att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på Användarinnehåll, inklusive Feedback, är oåterkallelig och därför kommer att fortsätta gälla efter uppsägning av något av Avtalen, oavsett anledning. Dosell har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Tjänsten när som helst, inklusive i de fall du faktiskt har eller misstänks ha använt Tjänsten och/eller Innehållet obehörigen, inte efterlevt Avtalen eller om vi upphör med Tjänsten och/eller Innehållet (i sådant fall ska vi lämna meddelande därom i rimlig tid före upphörandet). Om du eller Dosell säger upp Avtalen, eller om Dosell stänger av din tillgång till Tjänsten, accepterar du att Dosell, i största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Dosell inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Du kan säga upp Avtalen när som helst. Om du vill veta hur du kan säga upp Tjänsten, vänligen kontakta oss. Om du önskar säga upp Tjänsten på grund av påstådda missuppfattningar i funktionalitet eller att Tjänsten behöver/har behövt service eller uppdatering så erbjuder Dosell en service/uppdatering eller utbyte av enhet, vänligen kontakta oss. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

3. Ändringar av avtalet

Från tid till annan kan vi komma att göra ändringar av Avtalen, till exempel förbättra befintliga funktioner eller egenskaper eller lägga till nya funktioner eller egenskaper till Tjänsten, implementera vetenskapliga och tekniska utvecklingar och göra rimliga tekniska justeringar av Tjänsten, för att säkerställa driften av Tjänsten eller Tjänstens säkerhet, och av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen kommer vi förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom ett tydligt meddelande därom eller genom att efterfråga ditt godkännande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts utgör då ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Om du fått ett Prova på-abonnemang eller ett Betalt Abonnemang genom en tredje part måste du säg upp det aktuella Betalda Abonnemanget genom sådan tredje part.

4. Begränsningar och avbrott i tjänsterna 

4.1 Nätverket och dess täckning har vissa begränsningar varför tillgängligheten ibland kan vara otillfredsställande. Vid frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta kundtjänst. Dosells tjänster opererar på 2G nätet med SIM-kort.

4.2 I vissa fall kan Produkten behöva uppgraderas för att Tjänsterna ska fungera på bästa sätt, t.ex. vid förbättringar och/eller uppdateringar. Dosell har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Dosell ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att du ska vållas minsta möjliga olägenhet. Dosell kommer i största möjliga mån informera dig om planerade avbrott.

5. Vad du måste göra

Du ansvarar för att förvara användaruppgifter och lösenord, samt att på ett betryggande sätt säkerställa att obehöriga inte kan ta del av desamma. Du får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera dina Produkt

6. Ansvarsfull användning av tjänsterna

6.1 Du får endast använda Tjänsterna: (a) i enlighet med vad, och för det ändamål som framgår av Avtalet, och (b) för ditt eget personliga bruk, dvs. du får inte sälja vidare eller på annat kommersiellt sätt använda Tjänsterna. (c) i enlighet med vad som står i användarmanualen.

6.2 Du får inte använda Tjänsterna, eller låta någon annan använda Tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för Dosell eller tredje man. Exempelvis får du inte använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsterna: (a) för bedräglig eller olaglig verksamhet, (b) för att kopiera, lagra, modifiera, skicka vidare eller publicera Tjänsterna eller deras Innehåll, utom när vi skriftligen har tillåtit det, (c) på något annat sätt som kränker någons rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller annan immateriell rätt

7. Betalningar, uppsägning och ångerrätt 

7.1 Fakturering

Ett Betalt Abonnemang kan köpas direkt från Dosell eller genom en tredje part, antingen

(1) genom att i förväg betala en abonnemangsavgift på månadsbasis eller annan återkommande intervall som vi meddelar dig före köpet; eller (2) genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till Tjänsten under en viss tidsperiod (den ”Förbetalda Perioden”).

Dosell kan från tid till annan komma att ändra priset för det Betalda Abonnemanget, inklusive återkommande abonnemangsavgifter, den Förbetalda Perioden (för perioder som ännu inte har betalats) eller Koder, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur dessa ändringar accepteras. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod dagen efter den dag då prisändringen skedde. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Tjänsten efter det att prisändringen trätt i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på Tjänsten innan prisändringen träder i kraft.

Om du köper ett Betalt Abonnemang godkänner du att Dosell automatiskt får debitera dig varje månad tills du säger upp det Betalda Abonnemanget. Du accepterar att Ångerfristen är tillgänglig i fjorton (14) dagar från den dag du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av Tjänsten under denna period.

7.2 Förnyelse; Uppsägning

Såvida inte ditt Betalda Abonnemang har köpts som en Förbetald Period kommer din betalning till Dosell, eller den tredje part genom vilken du köpte det Betalda Abonnemanget, att ske automatiskt i slutet av varje abonnemangsperiod, om du inte säger upp ditt Betalda Abonnemang före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i innevarande abonnemangsperiod. Om du avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang och/eller säger upp något av Avtalen (1) efter att Ångerfristen upphört (i förekommande fall), eller (2) före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss. Metoden för återbetalning beror på betalningsmetoden. Om du vill säga upp det Betalda Abonnemanget under Ångerfristen i enlighet med ovanstående villkor måste du kontakta oss under med e-post till adressen som anges i avsnitt 11 (Kontakta oss). Alternativt kan du använda det standardformulär för uppsägningar som finns på www.konsumentverket.se och skicka det via post [eller e-post] till adressen som anges i avsnitt 11 (Kontakta oss). Om du vill få full återbetalning av alla avgifter som betalats till Dosell innan Ångerfristen upphört måste du kontakta Kundtjänst. När vi behandlar eventuella återbetalningar, återbetalar vi belopp med hjälp av den metod du använde för betalning.

Om du har köpt ett Betalt Abonnemang med hjälp av en Kod, kommer ditt Betalda Abonnemang automatiskt att upphöra vid slutet av den period som anges för Koden, eller när det förbetalda saldot inte räcker till för att betala för Tjänsten. Om du har köpt ditt Betalda Abonnemang genom en tredje part måste du göra uppsägningen av ditt abonnemang direkt till den tredje parten.

7.3 Ångerrätt och returer

Vi erbjuder våra kunder en 14 dagars ångerrätt från och med dagen du har mottagit din beställning. Om du vill utnyttja din ångerrätt, vänligen kontakta oss via . Varan måste returneras i originalförpackning och vara i oanvänt skick. Kostnaden för returfrakten betalas av dig. Vi återbetalar varans pris inom 14 dagar från det att vi mottagit och godkänt returen.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, patent mm, avseende Tjänsterna och deras Innehåll tillhör Dosell eller de partners som vi har avtal med.

8.2 Varumärkena Dosell samt andra logotyper, kännetecken eller bilder som finns på Produkterna och Tjänsterna tillhör Dosell eller Dosells samarbetspartners.

8.3 Du får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Dosell, använda, kopiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

9. Ansvar

9.1 Vi ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i Nätverket, om felet eller dröjsmålet beror på något som vi inte rår över eller kunnat förutse.

9.2 Om Nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att det behövts genomföras en teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd till följd av något som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi inte skyldiga att ersätta eventuella skador.

9.3 Vi ansvarar inte för operatörers nätverk.

9.4 Om vi inte kan fullgöra ett åtagande mot dig på grund av omständigheter som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi befriade från skadestånd och andra påföljder.

Som sådana omständigheter räknas bl.a. blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i operatörs nät, utbredd arbetskonflikt samt allmän brist på transporter, varor eller energi. Motsvarande ansvarsbegränsning, s.k. force majeure, gäller även för dig gentemot Dosell.

9.5 Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning gäller även sedan Avtalet upphört.

10. Meddelanden 

Du kan få meddelanden från Dosell via SMS, e-post eller brev. Vi använder då de kontaktuppgifter som du meddelat Dosell. Om dina uppgifter ändras, t.ex. e-postadress, hemadress- eller namnändring är det därför viktigt att du genast meddelar Dosell detta.

11. Användaransvar
För att kunna garantera att Dosell används på ett säkert sätt måste följande användarvillkor alltid uppfyllas.

11.1 Det är alltid användaren eller medicineringsansvarig som har det yttersta ansvaret att försäkra sig om att användaren får rätt medicinering vid rätt tid.

11.2 Dosell är ett kompletterande dispenseringshjälpmedel till personer som redan fått dospåsar förskrivet.

11.3 Användaren eller medicineringsansvarig måste vara kapabel att vid varje dispensering avgöra om Dosell har dispenserat dospåsen på det datum och klockslag som står tryckt på påsens etikett, innan dosen tas.

11.4 Användaren eller medicineringsansvarig måste vara kapabel att identifiera en misslyckad eller utebliven dispensering, baserat på användarens normala medicineringsintervall.

11.5 Om någon av de två ovanstående situationerna uppstår måste användaren eller medicineringsansvarig, vid tveksamhet om hur felet kan avhjälpas, kunna begära hjälp från förskrivande läkare eller medicineringsansvarig.

11.6 Jag är ensam ansvarig för att köpa mediciner för användning i enheten och Dosell ansvarar inte för någon användning, missbruk eller påståenden som rör mediciner. Enheten Dosell är avsedd att hjälpa mig att ta mediciner som ordinerats till mig, och jag samtycker till att jag själv kommer att övervaka alla mediciner som jag tar och jag kommer att själv bekräfta rätt dosering och typ av medicin innan jag tar dem, oavsett vad enheten Dosell kan ge mig.

12. Säkerhetsföreskrifter
Läs noga igenom följande varningar och säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda Dosell.

12.1 Dosell får endast användas inomhus i normalt lufttryck (mellan 500 och 1060 hPa) och normal luftfuktighet (mellan 10 % och 65 %).

12.2 Dosell får ej användas i miljöer där temperaturen understiger 0 °C eller överstiger +35°C. Om Dosell innan användning förvarats i en temperatur utanför detta intervall måste den stå uppackad i rumstemperatur i minst 2 timmar innan den startas.

12.3 Dosell får endast användas med dospåsar som är verifierade och godkända utav Dosell AB och där både påsen och innehållet tål ovanstående inomhusmiljö.

12.4 För aktuell lista med godkända dospåsar se www.dosell.se

12.5 Dosell är avsedd att dispensera dospåse enligt ordination.

12.6 Dosell får endast användas med dosrullar som mäter högst 160 millimeter i diameter.

12.7 Dosell får ej utsättas för vatten eller användas i fuktiga miljöer, såsom badrum eller i nära anslutning till diskbänk.

12.8 Dosell (inklusive medföljande nätadapter) måste placeras så den är otillgänglig för barn. Nätadapterns sladd kan medföra risk för strypning.

12.9 Dosell får ej täckas över.

12.10 Dosell får ej skruvas isär eller modifieras på något sätt.

12.11 Dosell får ej anslutas till andra tillbehör än de som beskrivs i manualen.

12.12 Dosell får endast användas tillsammans med medföljande nätadapter. Om nätadaptern försvunnit eller blivit skadad kan en ny beställas från det inköpsställe där enheten inhandlades.

12.3 Dosell får endast användas monterad i upprätt läge på medföljande bordsstativ alternativt att konsolen på stativet monteras av för att placeras på väggen.

12.14 Service på Dosell får endast utföras av Dosell AB eller tekniker som godkänts av Dosell AB.

 13. Laglig auktoritet
Jag accepterar dessa villkor som den person som kommer att använda enheten eller om jag inte gör det, är jag vederbörligen det behörig att acceptera dessa villkor på uppdrag av den person som ska använda enheten.

Webbutveckling Comlog Webbyrå, Stockholm